Monday, 06/07/2020 - 06:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hải An

BÁO CÁO CÔNG KHAI VỀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THU CHI TÀI CHÍNH NĂM HỌC: 2019 - 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

BÁO CÁO

CÔNG KHAI VỀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, 

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THU CHI TÀI CHÍNH

NĂM HỌC: 2019 - 2020

i. §Æc §iÓm T×nh H×nh NHÀ TRƯỜNG :

1. ThuËn Lîi:

- Héi ®ång nhµ tr­êng cã ®Çy ®ñ c¸c tæ chức:

+ Chi bé

                  + C«ng ®oµn

                  + Chi đoàn

                  + Tæ Chuyªn m«n

+ §éi ThiÕu niªn

            - §éi ngò gi¸o viªn t­¬ng ®èi æn ®Þnh,  21/21  §/C =  100% ®¹t tr×nh ®é trªn chuÈn

            -  C¸c em häc sinh ngoan, chÊp hµnh tèt nÒn nÕp, quy địnhcña nhµ trường .

            -  ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng luôn quan t©m chØ ®¹o s¸t sao víi phong trµo gi¸o dôc vµ c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng.

            -  C¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng æn ®Þnh  ®ñ phßng häc, đủ bµn ghÕ theo quy ®Þnh bàn 2 chỗ, ghế một chỗmột số trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó phục vụ chogi¸o viªn häc sinh häc tËp vµ gi¶ng d¹y .

            -  C¸c bËc phô huynh nhËn thøc vÒ gi¸o dôc ngµy cµng tiÕn bé. Mét sè phô huynh ®· quan t©m vµ ®Çu t­ tíi viÖc häc tËp cña con em .

           -  C«ng t¸c x· héi ho¸: Nhµ tr­êng lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m gióp ®ì của c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ. Héi cha mÑ häc sinh lu«n quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng, tu bæ c¶nh quan  nhµ tr­êng, hç trî nhµ tr­êng vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc häc sinh .

           - Tr­êng ®· ®¹t chuÈn Quèc gia møc ®é II, chuẩn xanh – sạch – Đẹp – An toàn lu«n lu«n ®­îc c¸c cÊp, c¸c nghµnh quan t©m vµ gióp ®ì .

2. Khã kh¨n:

        -  Một số bố mẹ học sinh đi làm ăn xanªn viÖc quan t©m chăm sóc tíi viÖc häc cña con em cßn h¹n chÕ,  phã mÆc cho nhµ tr­êng và các thầy cô giáo do đó ¶nh h­ëng  nhiều ®Õn chÊt l­îng häc tËp cña c¸c em.

   - NhËn thøc cña 1 sè em häc sinh vÒ viÖc häc ch­a cao vÉn cßn các em  l­êi häc, Ø l¹i dÉn ®Õn  chÊt l­îng  häc  tËp cña  c¸c em cßn h¹n chÕ. Do ®ã viÖc n©ng cao chÊt l­îng dạy học theo chØ tiªu cña PGD ®Ò ra ®èi víi nhµ tr­êng cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n

          -  Cơ sở vật chất các phòng chức năng còn thiếu, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và  học chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo

II. Nội dung thực hiện công khai:

1.  Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

- Cam kết chất lượng giáo dục:

Điều kiện về đối tượng tuyển sinh, chương trình đào tạo thực hiện, yêu cầu về thái độ học tập của người học, các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học; mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ và theo các ngành đào tạo (Theo Biểu mẫu 05).

- Chất lượng giáo dục thực tế: (Theo Biểu mẫu 06)

- Trường  đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 . Kế hoạch duy trì và nâng mức các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 .

- Kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

- Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (Biểu mẫu 7).

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

+ Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Biểu mẫu 8).

+ Có 3 giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng lớp tư vần tâm lý học sinh.

3. Thực hiện công khai về tài chính:

a)Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều 4 của Quy chế

- Tình hình tài chính của nhà trường:

+ Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính, hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

b) Mức thu các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học (BHTN, BHYT). 1 020 220đồng / 1 học sinh /1 năm.

c) Công khai mức thu chi, vệ sinh phí, điện, nước…

Chỉ tiêu

Mức thu/1 HS

Số tháng

Số học sinh

Tổng thu ước tính

 Số chi ước tính

Ghi chú

DỰ TOÁN THU CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

Thu theo quy định

 

 

 

 

 

 

Thu tăng cường cơ sở vật chất

200,000

9

425

85,000,000

 

 

Thu hỗ trợ điện vệ sinh

180,000

9

425

76,500,000

 

 

Thu tiền nước uống

72,000

9

400

30,600,000

 

 

Thu BHYT học sinh

46 935

12

425

239 368 500

 

 

Thu kế hoạch nhỏ CV 06/KHN/HĐTN-PGD&ĐT ngày 5/9/2018

5,000

 

425

2,125000

 

 

THU THEO THỎA THUẬN PHỤ HUYNH

 

 

 

 

 

 

Dạy kỹ năng sống- CV 22/2018 ngày 14/9/2018 UBND tỉnh Nam Định

10,000

9

425

459,000,000

 

 

DỰ TOÁN CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH

 

 

 

 

 

Thu tăng cường cơ sở vật chất

85,000,000

 

 

 

 

 

Mua bổ sung giá sách

 

 

 

 

25,000,000

 

Mua bổ sung sách, tài liệu

 

 

 

 

30,000,000

 

Chi sửa chữa lắp đặt hệ thống điện

 

 

 

 

15,000,000

 

Trang trí bảng biểu

 

 

 

 

15 000 000

 

Tổng chi

 

 

 

 

85,000,000

 

Thu hỗ trợ bảo vệ, vệ sinh

76,500,000

 

 

 

 

 

Chi tiền điện hàng tháng

 

 

 

 

19,000,000

 

Chi tiền hỗ trợ bảo vệ

 

 

 

 

32,500,000

 

Chi tiền công vệ sinh nhà vệ sinh, tưới cây

 

 

 

 

25,000,000

 

Tổng chi

 

 

 

 

76,500,000

 

Thu tiền nước uống

30,600,000

 

 

 

 

 

Chi mua nước cho các lớp (14 lớp) trong năm

 

 

 

 

25,000,000

 

Chi vệ sinh dụng cụ chứa nước thường xuyên, định kỳ; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, vật tư hệ thống nước...

 

 

 

 

5,600,000

 

Tổng chi

 

 

 

 

30,600,000

 

Thu kế hoạch nhỏ CV 06/KHN/HĐTN-PGD&ĐT ngày 5/9/2018

2,125,000

 

 

 

 

 

Chi nộp lên trên 40%

 

 

 

 

850,000

 

Chi các hoạt động khen thưởng của đội

 

 

 

 

1,275,000

 

Thu BHYT học sinh

239 368 500

 

 

 

 

 

Nộp về BHXH huyện

 

 

 

 

239 368 500

 

Tổng chi

 

 

 

 

239 368 500

 

Tổng chi

 

 

 

 

2,125,000

 

Thu dạy kỹ năng sống- CV 22/2018 ngày 14/9/2018 UBND tỉnh Nam Định

459,000,000

 

 

 

 

 

Chi cho giáo viên trưc tiếp giảng dậy 70%

268,800,000

 

 

 

321,300,000

 

Chi cho công tác quản lý: công tác chủ nhiệm, quản lý nề nếp, kỷ cương, phục vụ, bảo vệ và cá nhiệm vụ có liên quan  15%

 

 

 

 

68,850,000

 

Chi tiền điện, nước và sửa chữa CSVC phục vụ dạy KNS 15%

 

 

 

 

68,850,000

 

Tổng chi

 

 

 

 

459,000,000

 

 

Hải An, ngày 23 tháng  9  năm 2019.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Bùi Văn Trịnh

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 35
Năm 2020 : 2.876